Umowa na rok szkolny 2023/2024

UMOWA BAJERSWIM ROK SZKOLNY 2023/24

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Data urodzenia uczestnika (dd-mm-rr):

  Adres do korespondencji osoby zawierającej umowę:

  Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna:

  Telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna:

  Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna zawierającego umowę:

  Miejsce zajęć:
  Basen AstoriaBasen ŁabędźBasen CzwórkaBasen SardynkaBasen CEKFiS UKWBasen NaquariusBOSIR Barcin

  Ilość zajęć w tygodniu:
  12

  Czas trwania umowy:

  REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA BAJERSWIM

  Organizacja zajęć i warunki uczestnictwa :
  1. Nauka, doskonalenie pływania, ćwiczenia korekcyjne dzieci, młodzieży, osób dorosłych, aqua aerobik.
  2. Organizatorem zajęć jest Szkółka Pływania „BajerSwim” Jakub Bajerski.
  3. Uczestnik zapisywany jest na dany semestr, brak jest możliwości zapisania się na dany miesiąc. W umowie opiekun deklaruje uczestnictwo w wybranym przez siebie okresie.
  4. Uczestnik zajęć zostaje przyjęty na zajęcia na podstawie wysłanej umowy.
  5. Posiadanie ważnego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – Organizator nie ubezpiecza uczestników.
  6. Każdy Uczestnik zajęć grupowych pierwszy raz zawierający z nami umowę (DOTYCZY WRZEŚNIA) zobowiązany jest do dodatkowej wpłaty 25zł za czepek szkółki pływania BajerSwim.
  7. Ilość uczestników przypadająca na jednego instruktora od 8-11 osób w zależności od basenu- nie dotyczy zajęć aqua aerobiku.
  8. Zajęcia prowadzone są 1 lub 2 razy w tygodniu, 4(5) lub 8(9-10) zajęć w miesiącu (w zależności od ilości danych dni w miesiącu) w grupie lub indywidualnie.
  9. Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut (Bydgoszcz, Barcin), 45 minut (Nakło n. Notecią)
  10. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu środków lub ich pomniejszenia.
  11. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Szkółka Pływania BajerSwim prowadzi zajęcia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla branży "Baseny i sauny" https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

  Opłaty:

  1. Cennik zajęć grupowych:

  a) Kurs grupowy (Basen Sardynka, UKW, Naquarius):
  -Kurs pływania 1x w tyg 200zł/4 lekcje w miesiącu/250zł 5 lekcji w miesiącu
  -Kurs pływania 2x w tyg 400zł/8 lekcji w miesiącu/450zł 9 lekcji/500zł 10 lekcji (Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia 2x w tygodniu -10% zniżki)

  b) Kurs grupowy (Basen Astoria, Czwórka, Łabędź):
  -Kurs pływania 1x w tyg 220zł/4 lekcje w miesiącu/275zł 5 lekcji w miesiącu
  -Kurs pływania 2x w tyg 440zł/8 lekcji w miesiącu/495zł 9 lekcji/550zł 10 lekcji (Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia 2x w tygodniu -10% zniżki)

  c) Kurs grupowy (Basen BOSIR Barcin):
  -Kurs pływania 1x w tyg 180zł/4 lekcje w miesiącu/225zł 5 lekcji w miesiącu
  -Kurs pływania 2x w tyg 360zł/8 lekcji w miesiącu/405zł 9 lekcji/450zł 10 lekcji (Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia 2x w tygodniu -10% zniżki)

  2. Cennik zajęć indywidualnych (maksymalnie 2 osoby na 1 instruktora lub na prośbę klienta max 3 osoby):

  -Lekcja indywidualna w Bydgoszczy 130zł/45min.
  -Lekcja indywidualna w Nakle nad Notecią 100zł/45min.
  -Lekcja indywidualna w Barcinie 100zł/45min.

  3. Oprócz opłaty za zajęcia grupowe, uczestnik pierwszy raz zawierający z nami umowę (DOTYCZY WRZEŚNIA) zobowiązany jest do dokonania opłaty jednorazowej w wysokości 25 zł za czepek BajerSwim. Cena za czepek doliczana jest do pierwszej opłaty za zajęcia grupowe.

  4. Opłaty za kolejne miesiące należy opłacać maksymalnie do 5-tego dnia każdego miesiąca bez konieczności okazywania potwierdzenia przelewu. Na stronie https://bajerswim.pl/cennik/
  w poszczególnych zakładkach: (Astoria/Łabędź/UKW/Sardynka/Błonie/Nakło/Barcin) pod koniec miesiąca wstawiany jest cennik za kolejny miesiąc. Ceny zależą od ilości lekcji w danym miesiącu.

  5. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, który jest liczony od daty otrzymania maila z rozwiązaniem umowy. Rodzic lub opiekun uczestnika zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z otrzymaną Fakturą VAT z podliczeniem lekcji. PRZYKŁAD: rozwiązanie umowy otrzymane dnia 25.10.2020r. w tym przypadku okres wypowiedzenia kończy się w dniu 25.11.2020r. i do tego dnia naliczana jest opłata. W okresie wypowiedzenia uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach. Rozwiązanie umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy znajduje się na https://bajerswim.pl/regulaminy/ Rozwiązanie umowy należy przesłać pod adres mailowy bajerswim@gmail.com

  6. W przypadku nieopłacenia kontynuacji, szkoła nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie.

  7. W razie opóźnienia w dotrzymaniu terminów opłat za zajęcia – Organizator zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie i w przypadku braku wpłaty skierowania sprawy na drogę sądową lub do firmy windykacyjnej.

  8. Dane i nr konta bankowego:
  BajerSwim Jakub Bajerski
  ul. Bluszczowa 19
  89-203 Rynarzewo
  Tel. 519-852-613
  NIP: 5581794859
  nr konta: 17 1140 2004 0000 3402 7465 5749
  tytuł przelewu: Imię i nazwisko, nazwa basenu, miesiąc, dzień, nauka pływania

  Nieobecności i odrabianie zajęć:

  1. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, lub jej zmniejszenia.
  Możliwe jest odrobienie:
  -1 lekcji (kurs 1x w tyg.) w ciągu miesiąca
  -2 lekcji (kurs 2x w tyg.) w ciągu miesiąca

  2. Przewidziany czas na odrobienie lekcji: miesiąc od daty pierwszej nieobecności np. nieobecność z dnia 1.10.2020r. można odrobić maksymalnie do 1.11.2020r.
  Nieobecności można zgłaszać jedynie przez formularz nieobecności min. 1 dzień przed zajęciami. Formularz dostępny jest na https://bajerswim.pl/nieobecnosci/
  Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić przez formularz odrabiania zajęć dzień przed planowanym odpracowaniem lekcji. Formularz dostępny jest na https://bajerswim.pl/odrabianie/

  3. Jeżeli uczestnik/opiekun nie zgłosi nieobecności przez formularz nieobecności to zajęcia przepadają bez możliwości odrobienia (zasada- „miejsce za miejsce”).

  4. W szczególnych przypadkach np. złamania, pobyt w szpitalu, dłuższa choroba (powyżej miesiąca) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata zostanie naliczona za poniesione koszty stałe szkółki w wysokości 50% kosztu pełnego karnetu miesięcznego. W przypadku skorzystania z takiej ulgi zajęcia z danego miesiąca nie są do odrobienia.
  W sytuacji takiej wymagane jest przesłanie na nasz adres mailowy zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego. Zawieszenie zajęć nie działa wstecz. Możliwe jest zawieszenie zajęć, które się jeszcze nie odbyły.

  5. Odrabianie zająć możliwe jest do końca danego semestru. Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr/rok szkolny.

  6. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkółki pływania
  (np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.

  7. W przypadku niezrealizowania przez organizatora zajęć czasie trwania umowy nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym terminie ustalonym przez organizatora.

  Szkółka Pływania BajerSwim zastrzega sobie prawo do:

  1. Łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć.

  2. Zmiany instruktora dla danej grupy lub pojedynczych uczniów bez konieczności informowania Uczestnika/Rodzica/Opiekuna.

  Pozostałe informacje:

  1. Wszystkie informacje o zawieszaniu/wznawianiu zajęć aktualizujemy tylko i wyłącznie na naszej stronie internetowej i na fb. Prosimy przed każdymi zajęciami wejść na naszą stronę. Godziny zajęć oraz pozostałe informacje, aktualności zawarte są na

  https://bajerswim.pl/blog-i-aktualnosci/ i na fanpage’u https://www.facebook.com/Bajerswim/- zachęcamy do polubienia naszego fanpage’u i śledzenia postępów Państwa dzieci oraz ważnych informacji dotyczących odbywających się zajęć.

  2. Szkółka Pływania BajerSwim nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i na terenie niecki basenu. Za bezpieczeństwo dzieci poza niecką basenową (szatnie, prysznice, bezpieczne dojście i powrót z basenu) odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. W sytuacji gdy rodzic lub opiekun nie ma możliwości wejścia do szatni basenowej z powodu panujących restrykcji związanych z koronawirusem za bezpieczeństwo dziecka odpowiada opiekun grupy. Podczas zorganizowanych wyjazdów grup na basen/zawody pływackie/wycieczki, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi opiekun grupy.
  3. Szkółka Pływania BajerSwim posiada ubezpieczenie OC.
  4. Sprawy organizacyjne należy rozstrzygać wyłącznie z właścicielem szkółki.
  5. Nasza firma prowadzi również sprzedaż akcesoriów pływackich. Biuro/sklep mieści się na pływalni Czwórka w Bydgoszczy. Serdecznie Państwa zapraszamy.
  6. Wnosząc opłatę za zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane przez Szkółkę Pływania „BajerSwim” uczestnik lub prawny opiekun deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.
  7. W wiosennej przerwie świątecznej pomijając święta odbywają się „gry i zabawy świąteczne”, a w ferie zimowe i w wakacje zajęcia odbywają się dla osób chętnych.

  Przewidywane dni wolne od zajęć w Szkółce Pływania BajerSwim w roku szkolnym 2023/24:

  Listopad: 1,11
  Grudzień: 23-31
  Styczeń: 1,6
  Luty: 12-25
  Marzec: 30
  Kwiecień: 1
  Maj: 1-3,30

  1. Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo w Szkółce Pływania „BajerSwim” i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów oraz do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia do 5-tego dnia każdego miesiąca. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią poniższego regulaminu uczestnictwa w zajęciach oraz ogólnodostępnym regulaminem pływalni i w pełni je akceptuję.

  2. Zgadzam się na publikację zdjęć, filmów na www.facebook.com/Bajerswim, www.bajerswim.pl, www.instagram.com/bajerswim i na kanale BajerSwim na YouTube. Wyrażam stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.631 ze zm.) nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne jedno lub wielokrotne wykorzystanie przez Szkółkę Pływania Bajerswim Jakub Bajerski wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w związku z udziałem w zajęciach i zawodach, w celu promowania działalności szkółki, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania przez Szkółkę w tym celu odrębnej zgody albo zatwierdzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności zgodę na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu wyrażania zgody.Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest bez ograniczenia ilościowego , czasowego ani terytorialnego.

  3. Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na basenie. Jeżeli uczestnik posiada jakiekolwiek orzeczenie, o których instruktor powinien wiedzieć prosimy o wypisanie:

  4. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dostępną na naszej stronie odnośnie przetwarzania danych osobowych https://bajerswim.pl/polityka-prywatnosci-rodo/

  5. Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest Bajerswim Jakub Bajerski z siedzibą w Rynarzewie przy ul. Bluszczowej 19 w celach przedstawionych w naszej klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

  6. Wyrażam zgodę na otrzymanie od firmy Bajerswim Jakub Bajerski informacji mailowych oraz sms dotyczących kursów nauki, doskonalenia pływania oraz zajęć aqua aerobik.

  7. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez firmę BajerSwim Jakub Bajerski.

  8. Zapoznałem się z procedurami obowiązującymi na wybranej pływalni podczas epidemii koronawirusa.

  *WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY JEST OPŁACENIE ZAJĘĆ WG CENNIKA PODANEGO PRZEZ ORGANIZATORA. UMOWA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM OPŁACENIA PIERWSZEJ PŁATNOŚCI I JEST ZAWARTA DO DNIA 30.06.2024r.

  BIURO ORAZ SKLEP PŁYWACKI SZKÓŁKI BAJERSWIM:
  Pływalnia Czwórka
  ul. Stawowa 39
  85-319 Bydgoszcz

  youtube logo
  instagram logo